Navigace

Obsah

Finanční služby

V případech, kdy uvažujete o koupi nemovitosti či bytu a chybí Vám potřebná finanční částka, můžete svou situaci řešit formou hypotéčního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření. Na rozdíl od běžného úvěru se obě formy liší tím, že jsou podporovány státem a daňově zvýhodněny.

S ohledem na různorodost nezbytných náležitostí pro poskytnutí hypotéčního úvěru požadovaných různými bankovními ústavy, které prodlužují a prodražují získání úvěru, doporučujeme našim potenciálním klientům získání hypotečního úvěru od s námi spolupracujících bank, kterými jsou Komerční banka a.s., Česká spořitelna, a.s., Hypoteční banka, a.s., ČSOB, a.s., Raiffeissen STAVEBNÍ SPOŘITELNA

Hypoteční úvěr

Co je to hypotéční úvěr:

Je to dlouhodobý úvěr, který musí být použit na investice do nemovitosti a zároveň musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti.

Komu je určen:

Je určen fyzickým osobám, občanům ČR, popřípadě osobám, které mají pobyt na území ČR. Společnou žádost o úvěr mohou předložit maximálně 4 spolužadatelé (2 domácnosti).

Výhody hypotéčního úvěru:

 • rychlé řešení bytové situace
 • minimální nárok na vlastní kapitál
 • možnost rozložení splátek na delší časové období
 • státní podpora a odečet úroků z daňového základu
 • nízká úroková sazba
 • možnost kombinace se stavebním spořením
 • možnost zareagovat na výhodnou nabídku na trhu nemovitostí

 

Na co lze hypotéční úvěr použít:

 • na koupi nemovitosti (rodinný dům, byt v osob.vlastnictví, pozemky, chaty, chalupy…)
 • na výstavbu nemovitosti, dostavbu nebo přístavbu
 • na rekonstrukci, modernizaci a opravy (údržba) nemovitosti
 • vypořádání spoluvlastnického podílu nemovitosti
 • splacení dřívějších úvěrů, které byly prokazatelně použity na investici do nemovitostí

 

Jak je hypotéční úvěr zajištěn:

Hypotéční úvěr musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti (hypotékou), která se nachází na území ČR a je zapsána do katastru nemovitostí. Zpravidla je touto nemovitostí samotný objekt (i nově stavěný či kupovaný), na který se hypotéční úvěr použije.

 

Čím je omezena výše hypotéčního úvěru:

Výše hypotéčního úvěru je limitována hodnotou zastavených nemovitostí a schopností klienta úvěr splácet.

 

Jaké jsou lhůty splatnosti hypotéčního úvěru, jaká je úroková sazba:

Minimální a maximální doba splatnosti jsou individuálně stanoveny poskytovatelem hypotéčních úvěrů. Úroková sazba je stanovena individuálně na základě posouzení návratnosti a hodnoty zajištění úvěru nemovitosti.

 

Jak můžeme hypotéční úvěr čerpat, jak ho lze splácet:

Hypotéční úvěr lze čerpat buď postupně po dobu dvou let od podpisu smlouvy o hypotéčním úvěru (zejména v případech výstavby nemovitosti), nebo jednorázově (např. v případě financování koupě nemovitosti). U hypotéčních úvěrů, kterým bude přiznána státní podpora, je možné dobu postupného čerpání schválit do 4 let od data podpisu smlouvy. Splácení hypotečních úvěrů lze na základě požadavků klienta stanovit buď konstantními (anuitními) částkami, dále však i progresivně či degresivně.

 

Postup při realizaci hypotečního úvěru:

 • Nutná dokumentace k vyřízení hypotečního úvěru
 • Výpis z katastrálního úřadu (ne starší jeden měsíc)
 • Znalecký posudek (vypracován smluvním odhadcem)
 • Snímek katastrální mapy
 • Nabývací titul (listina, na základě které nabyl prodávající vlastnické právo k nemovitosti)
 • Potvrzení o výši příjmu
 • Měsíční výdaje

 

Pojištění hypotéky

Nemovitost, která je předmětem zajištění hypotéčního úvěru, musí být pojištěna proti živelním rizikům na takovou částku, aby v případě vzniku pojistné události mohla plně nahradit výši nákladů nutných k obnovení původního stavu nemovitosti. Banka může v některých případech požadovat i další druh pojištění např. uzavření životního pojištění klienta.

Stavební spoření

Chcete-li koupit byt v osobním vlastnictví, popřípadě nabýt členská práva a povinnosti k družstevnímu bytu z naší nabídky prostřednictvím stavebního spoření, je třeba doložit následující doklady:

 • u bytů družstevních:
  • kopie nájemní smlouvy
  • smlouva o smlouvě budoucí o převodu členských práv a povinností s ověřenými podpisy (smlouvu Vám připraví naše realitní kancelář)
  • potvrzení o výši příjmu, 3 výplatní lístky všech účastníků (žadatel,spolu­dlužník,ručitel)
 • u bytů v osobním vlastnictví:
  • výpis z katastru nemovitostí
  • nabývací titul (listina na základě které nabyl prodávající vlastnické právo k nemovitosti)
  • smlouva o budoucí kupní smlouvě (smlouvu Vám připraví naše realitní kancelář)
  • kupní smlouva (smlouvu Vám připraví naše realitní kancelář)
  • potvrzení o výši příjmu, výplatní lístky

Doporučíme Vám zástupce příslušné stavební spořitelny, který Vás po celou dobu vyřizování bude provázet. Veškeré podklady mu odevzdáte a nejpozději do 8 týdnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí by se tato transakce měla ukončit, a to včetně vyplacení finančních prostředků stavební spořitelnou.

Pojištění nemovitosti

Pojištění obytných budov a souvisejících staveb je vhodné nejen pro rodinné domky, ale i pro bytové (činžovní) domy, rekreační chaty a navíc pro související stavby, jakými jsou například bazény, skleníky, garáže nebo opěrné zdi a ploty.

Prohlídka místa pojištění a pojišťovaných staveb (kromě výjimečných případů) není nutná, pojistnou smlouvu můžete proto uzavřít i u přepážky dané pojišťovny.

Základní pojištění kryje škody způsobené:

 • požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, pádem letadla, případně jeho části nebo nákladu
 • povodní nebo záplavou
 • vichřicí nebo krupobitím
 • sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin
 • pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • tíhou sněhu nebo námrazy
 • zemětřesením
 • vodou vytékající z vodovodních zařízení
 • přetlakem nebo zamrzáním vody
 • odcizením věcí krádeží, vloupáním nebo loupeži
 • úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením věcí

 

Hlavní přednosti tohoto pojištění:

 • výše pojistného závisí na výši pojistné částky, kterou si určíte sami podle své pojistné potřeby
 • základní rozsah pojištění představuje standardní pojistnou ochranu
 • srozumitelnost smluvních ujednání umožňuje snadnou orientaci v dané problematice
 • zároveň s tímto pojištěním si můžete sjednat připojištění odpovědnosti za škodu občana, vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti.

 

Jakou částku dostanete v případě pojistné události?

Pojistné plnění je poskytováno v tzv. nových cenách. To znamená, že pojišťovna vyplatí plnění ve výši ceny, za kterou je možné v době pojistné události následky škody odstranit (např. v případě úplného zničení stavby budou z pojištění uhrazeny náklady na postavení stavby nové).

V případech, kdy bezprostředně před vznikem pojistné události byla hodnota pojištěné budovy nižší než 30 % z její nové hodnoty, je pojistné plnění poskytováno v ceně věci bezprostředně před pojistnou událostí (tzn. z její aktuální hodnoty je odečtena částka odpovídající opotřebení).

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti vám poskytne pojistnou ochranu proti běžným rizikům spojeným s provozem domácnosti. Nově Vám navíc umožní sjednat připojištění stavebních součástí či připojištění bytů v osobním vlastnictví. Prohlídka místa pojištění opět (kromě výjimečných případů) není nutná, pojistnou smlouvu můžete proto uzavřít i na daném pracovišti.

Přednosti tohoto pojištění:

 • výše pojistného závisí na výši pojistné částky, kterou si určíte sami podle své pojistné potřeby
 • základní rozsah pojištění představuje standardní pojistnou ochranu
 • připojistit je možné věci, které jsou v základním rozsahu pojištění omezeny limitem plnění (např. starožitnosti, umělecké předměty, peníze, audio a videotechniku, hudební nástroje, jízdní kola apod.)
 • předmětem připojištění mohou být i další věci (jako např. věci svěřené zaměstnavatelem k výkonu povolání), stejně jako další místa (např. nebytové prostory), která se zvlášť definují v pojistné smlouvě.
 • srozumitelnost smluvních ujednání umožňuje snadnou orientaci v dané problematice.
 • zároveň s pojištěním domácnosti si můžete sjednat připojištění odpovědnosti za škody z běžného občanského života

 

Jakou částku dostanete v případě pojistné události?

V případě požáru, výbuchu nebo pádu letadla je plnění poskytováno v tzv. nových cenách bez ohledu na opotřebení věci. To znamená, že pojišťovna vyplatí plnění ve výši ceny věci (stejných parametrů, výkonů apod.), za kterou je možné ji zakoupit v době pojistné události. Při pojistných událostech způsobených ostatními výše uvedenými vlivy je pojistné plnění vyplaceno rovněž v nových cenách kromě případů, kdy bezprostředně před vznikem pojistné události byla hodnota pojištěné věci nižší než 50% z aktuální ceny. V tom případě je pojistné plnění poskytnuto v ceně věci bezprostředně před pojistnou událostí (tzn. z její aktuální hodnoty je odečteno opotřebení). Vámi stanovená pojistná částka, kterou jste určili na základě hodnoty svého majetku, představuje horní hranici plnění pojišťovny.